Firma GEOGOD wykonuje następujące usługi geodezyjne:

  • Realizacja inwestycji – tyczenie budynków i innych obiektów. 

4Prawo budowlane mówi, że każdy obiekt, który wymaga pozwolenia na budowę, przed rozpoczęciem realizacji, musi zostać wyznaczony w terenie przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Gdy inwestor otrzyma pozwolenie na budowę, służba geodezyjna wytycza obiekty budowlane w terenie, zapewniając im zgodne z projektem usytuowanie przestrzenne, zwłaszcza względem innych, istniejących już obiektów oraz względem granic działek ewidencyjnych. Tyczenia najczęściej polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie zarówno osi konstrukcyjnych budynków, jak też punktów załamania projektowanych przebiegów sieci uzbrojenia terenu, czy stabilizacja punktów osnowy pomiarowej (realizacyjnej) i punktów wysokościowych (reperów)

  • Mapy do celów projektowych.

4715570_sMapę do celów projektowych wykonuje się poprzez zaktualizowanie mapy zasadniczej w obszarze objętym planowaną inwestycją. Wykonuje się ją za pomocą bezpośredniego pomiaru terenowego, poprzedzonego porównaniem treści mapy zasadniczej z terenem, a następnie za pomocą obróbki wyników pomiarów. Mapa do celów projektowych jest potrzebna m.in. do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego takiego jak plan zagospodarowania działki, który jest niezbędny do otrzymania pozwolenia na budowę. Treścią mapy jest  zarówno  ewidencja gruntów i budynków, zagospodarowanie terenu oraz sieć uzbrojenia terenu. Mapę do celów projektowych najczęściej wykonuje się w skali 1:500 i 1:1000. Aktualizacji podlega zarówno teren inwestycji, jak i pas 30 metrów okalający miejsce planowanej inwestycji. Firma GEOGOD wykonuje mapy do celów projektowych zarówno w wersji analogowej jak i w wersji numerycznej. Zaletą mapy numerycznej jest to, że jest przedstawiona w postaci cyfrowej i nadaje się do bezpośredniej obróbki komputerowej. 

  • Inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i sieci uzbrojenia terenu.

2Każdy obiekt budowlany, który wymagał pozwolenia na budowę, oraz sieci uzbrojenia terenu, po zrealizowaniu inwestycji wymagają geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. Obowiązek ten wynika z Prawa budowlanego oraz z Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Aby budowa formalnie została zakończona, geodeta musi wykonać mapę inwentaryzacji powykonawczej. Mapa ta jest dokumentem na podstawie którego zrealizowana inwestycja zostanie naniesiona na mapę zasadniczą, i który poświadcza zgodność wykonania inwestycji z projektem budowlanym. Bez inwentaryzacji powykonawczej, nie otrzymamy pozwolenia na użytkowanie budowli, czy przyłącza. Podczas inwentaryzacji przyłączy, ważne jest aby pomiar był wykonany bezpośrednio w wykopie, przed zasypaniem. Jeśli natomiast przewody zostaną zasypane, wówczas inwentaryzacja jest możliwa dzięki użyciu urządzeń wykrywających przewody, co wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem. Prawidłowo wykonana inwentaryzacja polega na skoordynowaniu prac kładzenia przewodu z czynnościami geodety.

  • Podziały nieruchomości (podziały działek, połączenia kilku działek i ich podział)

Podział nieruchomościPodział nieruchomości gruntowej polega na wydzieleniu części nieruchomości, najczęściej celem przeniesienia własności nowo powstałej nieruchomości przez dotychczasowego właściciela na rzecz nabywcy. Podział (w sensie wieczysto-księgowym) jest to odłączenie z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu, która wchodzi w jej skład i założenie dla niej nowej księgi. Podział w ujęciu administracyjno-prawnym (podział geodezyjny) jest określeniem w dotychczasowych granicach działki innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany  dotychczasowego właściciela dzielonej nieruchomości. Na czas realizacji podziału, jak i na cenę jego wykonania wpływa wiele różnych czynników. Proces podziału nieruchomości jest okresem trwającym od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jest to uwarunkowane m.in. tym, czy działka jest terenem rolnym, czy objętym planem zagospodarowania przestrzennego, jak duża jest nieruchomość, jaki jest jej stan prawny, jaka jest jej źródłowa dokumentacja określająca położenie punktów załamania granic i wiele innych. 

 

  • Sporządzanie map górniczych

ofirmie_pageKażdy zakład górniczy – odkrywkowy, otworowy, czy podziemny – potrzebuje dokumentacji mierniczo-geologicznej. Uprawniony mierniczy górniczy, w ścisłej współpracy z uprawnionym geologiem górniczym sporządza mapy zakładu górniczego już na etapie ubiegania się o koncesję – wykonując mapy do projektów zagospodarowania złoża, do wniosków koncesyjnych, do planów ruchu. Później, po otrzymaniu koncesji na eksploatację kopaliny, w trakcie prowadzonej eksploatacji wraz z geologiem górniczym  jest zobowiązany do okresowej aktualizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej, czy sporządzania odpowiednich dodatków do planów ruchu. Po zakończeniu eksploatacji, służba mierniczo-geologiczna zakładu górniczego sporządza odpowiednie dokumenty w celu rekultywacji wyrobisk zakładu górniczego, których mapy są nieodłączną częścią. Firma GEOGOD zajmuje się kompleksową obsługą mierniczą zakładów górniczych. Właściciel firmy GEOGOD, uprawniony mierniczy górniczy Maciej Godycki-Ćwirko związany jest z tematyką miernictwa górniczego od przeszło 10 lat. Miernictwo górnicze jest nie tylko naszym fachem, jest także naszą pasją.

  • Wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego, granic eksploatacji, pasów ochronnych.

Godzisz przeglądowa ew_1_1_2016_0001Prawidłowo prowadzona eksploatacja zakładu górniczego powinna odbywać się w określonych granicach. Warunki prowadzenia eksploatacji są określone w planie ruchu i/lub w koncesji. Mierniczy górniczy doskonale orientuje się w tematyce związanej z obszarem i terenem górniczym, granicami złoża oraz z tematyką pasów ochronnych. Firma GEOGOD kompleksowo udzieli informacji w tym zakresie, jak również dokładnie wyznaczy w terenie punkty załamania wspomnianych granic, odpowiednio je oznaczając. Prawidłowo prowadzona eksploatacja – w obrębie granic – oszczędza wielu kosztów związanych z ewentualnymi karami i dodatkowymi opłatami za wyeksploatowanie zasobów pozabilansowych. 

  • Pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych

20170410_175024Roboty ziemne związane z realizacją inwestycji polegają na wydobywaniu i na stałym, lub tymczasowym składowaniu mas ziemnych w innych miejscach, oraz na ukształtowaniu skarp, wykopów czy nasypów zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku z tym geodeta musi obliczyć masy ziemne albo na podstawie dostępnych map, albo na podstawie bezpośredniego pomiaru. Pomiary charakteryzują się dużą dokładnością i mogą odbywać się za pośrednictwem różnych technik. Pracownicy firmy GEOGOD wykonują te prace metodą tachimetryczną lub metodą GPS. Należy pamiętać, że obliczenia mas ziemnych wykonywane są na wielu etapach projektowania i budowy obiektów. Bywa, że wielkość robót ziemnych decyduje o wyborze lokalizacji inwestycji. 

 

 

  • Inne niestandardowe prace geodezyjno-prawne według życzenia klienta

Zawód geodety wymaga od osoby go wykonującej ciągłego doskonalenia się, zdobywania wiedzy i orientowania się w  wielu najróżniejszych dziedzinach. Zlecenia wykonywane przez geodetów, w większości zamykają się w kilkunastu rodzajach prac, jednakże część z robót geodezyjnych nazwać można robotami niestandardowymi, rzadkimi. Dla pracowników firmy GEOGOD geodezja jest nie tylko pracą, ale i sposobem na życie, pasją, wobec tego nie boją się podejmować żadnych prac związanych z geodezją. 

Zachęcamy do kontaktu. Cechuje nas indywidualne podejście do klienta oraz możliwość negocjacji cen.

Warto o nas wiedzieć

Pracownicy firmy Geogod posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w branży geodezyjnej. Nasze atuty to:
1. Terminowość.
2. Profesjonalizm.
3. Precyzja.
4. Wysoka jakość.

Wykorzystaj to!