Podział nieruchomościCo mamy na myśli mówiąc podział nieruchomości? Na czym to polega? Z czym to się wiąże? Na te i inne pytania postara się odpowiedzieć poniższy wpis.

Podział nieruchomości, w sensie prawnym, bądź cywilnym, tzw. podział prawny, znaczy nic innego tylko wydzielenie przez dotychczasowego właściciela części nieruchomości, która należeć teraz będzie do kogoś innego. Natomiast gdy ktoś chce w granicach swojej działki stworzyć nową konfigurację granic, czyli potocznie mówiąc, podzielić swoją działkę na kilka mniejszych, bez zmiany właściciela, wówczas mamy do czynienia z tzw. podziałem geodezyjnym.

Postępowanie o podział krok po kroku.

  • Wszczęcie postępowania.
  • Oczywiście wszczęcie postępowania następuje na wniosek osoby zainteresowanej, lub co ie jest już takie oczywiste, z urzędu. Jest to postępowanie administracyjne, które prowadzi prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Osoba skłądająca wniosek o podział potrzebuje dokument który stwierdza tytuł prawny do nieruchomości, wypis z katastru, wstępny projekt podziału oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • Wstępny projekt podziału.
  • Czym jest i co powinien zawierać? Mamy w nim zawarty opis i usytuowanie nieruchomości wraz z jej granicami i potrzebnymi oznaczeniami. Nieruchomości sąsiednie również powinny być na nim oznaczone. Ponad to zawiera granice proponowanych działek. W przypadku gdy dzielimy nieruchomość budowlaną, potrzebne są linie ścian będących oddzieleniem przeciwpożarowym. Propozycję nowej granicy musi zaopiniować prezydent miasta, burmistrz lub wójt, opierając się na miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Gdy się z jego opinią (będącą postanowieniem) nie zgadzamy, zawsze możemy zgłosić to do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

  • Podział nieruchomości.
  • Pracę zaczyna się od zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Następnie pozyskuje się odpowiednie materiały z zasobu, typu ewidencja gruntów, czy mapa zasadnicza oraz bada się nieruchomość pod kątem stanu prawnego. Kolejną czynnością jest sporządzenie protokołu przyjęcia granicy i pomiar aktualizacyjny terenu, tak aby wykonać później mapę z projektowanym podziałem. Dodatkowo należy stworzyć wykaz zmian danych ewidencyjnych, czyli swoiste zestawienie nowych powierzchni, zmian gruntowych, szkicu nieruchomości, itp. Produktem finalnym jest skompletowany operat, który poddaje się kontroli, w następstwie czego zostaje on przyjęty do zasobu, co stanowi podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział. Dzięki tej decyzji zostaną dokonane wpisy w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości. Od tego momentu można już utrwalić nowe granice punktami granicznymi i sporządzić z tego protokół.

Co to jest opłata adiacencka?

Bywa czasem tak, że właściciel nieruchomości musi uiścić na rzecz gminy opłatę adiacencką. Jeżeli w przypadku podziału nieruchomości wzrośnie jej wartość, właściciel który zapłacił już za cały roczny okres użytkowania prawa własności lub użytkowania wieczystego powinien zapłacić wspomnianą opłatę. Jej wysokość ustala prezydent miasta, burmistrz albo wójt na drodze uchwały a jej wartość nie może być większa niż 30% różnicy wartości nieruchomości. Podstawą do ustalenia wartości nieruchomości jest opinia rzeczoznawcy majątkowego która określa ile jest warta nieruchomość przed i po podziale. Po otrzymaniu operatu szacunkowego warto skonsultować się z innym rzeczoznawcą odnośnie tego, czy wycena została zrobiona prawidłowo pod kontem merytorycznym i czy np. cena nie została zawyżona, czy zaniżona, jeśli chodzi o wartość przed podziałem. Ponieważ jeśli tak, wówczas przysługuje nam prawo zastrzeżenia do sporządzonej wyceny. Gdy organ administracji publicznej wyda decyzję bez uwzględnienia naszych zastrzeżeń, wtedy możemy złożyć odwołanie od decyzji. Warto wykorzystywać te możliwości w tym celu aby wysokość ustalonej opłaty była prawidłowa, a co się z tym często wiąże – mniejsza.

Jeśli chodzi o podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

Chodzi tutaj o postępowanie z urzędu. Wówczas prezydent miasta, burmistrz lub wójt podaje do publicznej wiadomości informację o takim zamiarze. (biuletyny informacji publicznej, czy prasa o zasięgu ogólnopolskim). Po upływie dwóch miesięcy, gdy nie zgłoszą się osoby mające prawo rzeczowe do tej nieruchomości, wówczas istnieje możliwość wszczęcia postępowania podziałowego. Po tych czynnościach następuje zatwierdzenie podziału nieruchomości.

Podział warunkowy.

Istnieje możliwość tego, aby właściciele, lub użytkownicy wieczyści nieruchomości, które są ukształtowane w taki sposób, że niemożliwe jest racjonalne gospodarowanie, mogli wspólnie złożyć wniosek o ich połączenie i ponowny podział. Taki podział jest określany mianem podziału warunkowego

Podział nieruchomości z urzędu.

Gdy nieruchomość jest pod własnością gminy i nie została ona oddana w użytkowanie wieczyste, oraz gdy podział jest niezbędny do tego aby zrealizować cele publiczne, wówczas możliwym jest podział nieruchomości z urzędu.