25924140_s28 czerwca 2015 r. weszło w życie nowe Prawo budowlane, dzięki czemu realizacja większości inwestycji budowlanych znacznie się skróciła i uprościła. Znaczna część domów jednorodzinnych nie wymaga już pozwolenia na budowę, tylko tzw. milczącej zgody, natomiast uzyskanie zgody budowlanej dla obiektów które tego wymagają stało się znacznie szybsze i prostsze. Ale do rzeczy, co tak naprawdę zmienia nowe Prawo budowlane? Mianowicie:

1. Budowa, czy przebudowa domu jednorodzinnego nie wymaga pozwolenia budowlanego, pod warunkiem że obszar oddziaływania obiektu znajduje się w całości na działce na której jest zaprojektowany.

2. Takie obiekty jak garaże, altany, ganki, oranżerie, parterowe budynki gospodarcze, ogrody zimowe do 35 m2- nie więcej niż dwa takie obiekty na każde 500 m2 działki, budynki okresowego wypoczynku do 35 m2- nie więcej niż jeden obiekt na 500 m2 działki, czy stacje transformatorowe do 35 m2 również nie wymagają pozwolenia na budowę.

3. Wszystkie roboty budowlane rozpocząć się mogą teraz od otrzymania decyzji, a nie decyzji ostatecznej.

4. Do projektu budowlanego nie trzeba już dołączać dokumentów stwierdzających zapewnienie dostaw gazu, wody, prądu, ciepła czy odprowadzania ścieków, ani oświadczeń o warunkach przyłączenia budynku do wszelkich sieci. Także zarządca dróg nie musi już wystawiać nam dokumentu potwierdzającego możliwość połączenia działki z drogą publiczną.

5. Jeśli we wniosku o pozwolenie na budowę czegoś zabraknie, właściwy urząd poinformuje nas o tym w ciągu 14 dni.

6. Nie istnieje już termin na podanie informacji organowi administracyjnemu dnia rozpoczęcia robót budowlanych. Obowiązek podania terminu rozpoczęcia robót pozostał na projektancie który sprawuje nadzór.

7. Oczekiwanie na milczącą zgodę wynosi teraz 14 dni, a nie jak uprzednio 21 dni.

8. Znacznie więcej obiektów budowlanych będzie teraz oddawanych do użytkowania za sprawą zgłoszenia – zamiast pozwolenia na użytkowanie, np. stawy rybne, czy parkingi. Ponadto bez pozwolenia możemy wybudować teraz większe oczko wodne, bo do 50 m2, a nie do 35 m2 jak uprzednio.

9. Kara za samowolę budowlaną może być teraz umorzona lub rozłożona na raty.

Najważniejsze

  • Prace budowlane rozpoczynamy 30 dni po złożeniu zawiadomienia do urzędu, pod warunkiem, że nie otrzymamy żadnych zastrzeżeń.
  • Potrzebujemy cztery egzemplarze projektu budowlanego – dwa dla inwestora, jeden dla nadzoru i jeden dla organu zatwierdzającego.
  • Do zgłoszenia budowy nie potrzebujemy oświadczeń o zapewnieniu przyłączy do naszej działki. Potrzebne nam one będą dopiero na etapie zgłoszenia do użytkowania.
  • Do projektu musimy dołączyć informację o tym jaki będzie obszar oddziaływania obiektu.
  • Do zgłoszenia dołączamy oświadczenie o tym iż posiadamy prawo dające nam możliwość dysponowania nieruchomością na cele budownicze.

Należy oczywiście pamiętać o tym, że na etapie kompletowania projektu budowlanego należy zlecić geodecie wykonanie mapy do celów projektowych.

Dzięki nowemu prawu budowlanemu stare czasochłonne procedury uzyskania pozwolenia na budowę stały się historią i wiele wskazuje na to, że organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą już zadręczane horrendalną ilością skarg na bezczynność urzędników i wydłużanie formalności procesu budowlanego. Według starego prawa minimalny konieczny czas na uzyskanie wszystkich potrzebnych pozwoleń, które umożliwiłyby nam budowę wynosił dużo ponad 200 dni. Teraz, gdy nie musimy już dołączać do projektu budowlanego zaświadczeń z zakładu energetycznego, gazowniczego, z MPWiK, czy od dysponenta dróg, formalności potrzebne do rozpoczęcia budowy stały się znacznie krótsze. Z całą pewnością można stwierdzić, że Polacy chcąc wybudować swoje upragnione domy mogą teraz odetchnąć, bo czeka ich znacznie mniej czasochłonna biurokracja a co z tym jest związane znacznie mniej stresu.