4715570_sPodstawowym opracowaniem potrzebnym na przygotowawczym etapie realizacji inwestycji budowlanej jest mapa do celów projektowych. Wykonuje ją geodeta, natomiast fundamentem jej wykonania jest pozyskana z urzędu gminy mapa zasadnicza. Bez mapy do celów projektowych nie można skompletować dokumentacji potrzebnej do zrealizowania jakiejkolwiek czynności, do której realizacji niezbędne jest pozwolenie na budowę. W tym momencie nasunąć się może pytanie: dlaczego inwestor nie może wykonać projektu na podstawie kopii mapy zasadniczej, która posiada informacje o gruntach, budynkach i sieci uzbrojenia terenu? Otóż mapa zasadnicza z definicji jest mapą nieaktualizowaną, natomiast do rozpoczęcia inwestycji budowlanej potrzebna jest aktualna mapa, którą ustawodawca nazwał mapą do celów projektowych. Tworzenie nowej mapy jest czynnością polegającą na porównaniu treści mapy zasadniczej z rzeczywistością terenową i naniesienie na nią ewentualnych nowych szczegółów. Na mapie do celów projektowych usytuowany jest planowany obiekt (np. dom, czy uzbrojenie terenu). Obszar mapy obejmuje teren inwestycji, jak również 30 metrowy pas otaczający wspomniany teren.

Co powinno znajdować się na prawidłowo wykonanej mapie do celów projektowych? Otóż wszystkie elementy terenu niezbędne projektantowi do realizacji powierzonego mu zadania. Są nimi: granice własności działek, linie zabudowy, osie dróg, chodniki, linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, drzewa zaklasyfikowane do zieleni wysokiej a także szereg innych szczegółów które będą potrzebne projektantowi do wykonania swojej pracy.

W jakiej skali powinna być wykonana mapa do celów projektowych? Powinna być ona dobrana we właściwy sposób po uwzględnieniu wielkości i przeznaczenia obiektu inwestycji budowlanej. Ponadto dobierając skalę mapy geodeta powinien pamiętać o kilku rzeczach. Mianowicie o tym, że mapy działek budowlanych nie powinny być mniejsze niż 1:500, zespoły obiektów budowlanych, czy tereny przemysłowe zamieszcza się na mapach o skali nie mniejszej niż 1:1000, natomiast rozległe tereny na których znajdują się mocno rozproszone obiekty można usytuować na opracowaniach w skali 1:2000.

Jakie czynności podejmuje geodeta wykonując mapę do celów projektowych? W pierwszej kolejności powinien zdobyć niezbędne dane dotyczące opracowywanego terenu. Są nimi obręb ewidencyjny, numery działki/działek, czy opcjonalnie załącznik graficzny na którym widnieje zasięg opracowania. Następnie geodeta musi zgłosić pracę w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz pobrać z niego materiały niezbędne do wykonania zadania, na które czekać może nawet 10 dni roboczych. Po tych czynnościach wykonawca mapy może przystąpić do realizacji zlecenia w terenie. Zwykle trwa to około jednego dnia roboczego dla niedużej inwestycji. Znacznie więcej pracy czeka geodetę w swoim biurze, gdzie musi nanieść pomierzone szczegóły terenowe na mapę i skrupulatnie skompletować operat pomiarowy, który zanosi później do PODGiK, gdzie po kontroli urzędu trwającej do 7 dni oraz po uwierzytelnieniu mapa może zostać przekazana inwestorowi.

Zlecający wykonanie mapy do celów projektowych musi liczyć się z tym, że nie zdobędzie jej z dnia na dzień. Wykonanie mapy trwać może kilka tygodni dla jednej działki przeznaczonej np. pod budowę domu jednorodzinnego, czy nawet kilka miesięcy w zależności od wielkości opracowywanego terenu. Znaczący wpływ na czas wykonania mapy ma sprawność wykonywanych obowiązków geodezyjnej administracji państwowej danego powiatu.

Akty prawne których znajomość jest niezbędna do wykonania mapy do celów projektowych:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej,
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.