gg_0001Mapy górnicze, wykonywane przez uprawnionego mierniczego górniczego są dokumentami, na których opierają się wszelkie czynności związane z  prawidłowym ruchem zakładu górniczego. Treść mapy górniczej nie powinna wzbudzać wątpliwości, nie może być zawiła, powinna być czytelna. Podział map górniczych, ich oznaczenia, znaki występujące na nich, związane z eksploatacją podziemną, naziemną, czy otworową są ściśle unormowane. Wszelkie obiekty powierzchniowe, czy podziemne, urządzenia, maszyny, zagrożenia itp. posiadają określone znaki przy czym sztuka kartograficzna dopuszcza tworzenie znaków nienormowanych i zamieszczaniu ich na mapach górniczych po uprzednim opisaniu ich na karcie tytułowej map górniczych zakładu. Zarówno mapy powierzchni, jak i mapy wyrobisk górniczych, czy mapy geologiczne dzielimy na mapy podstawowe, mapy przeglądowe i mapy specjalne.
Poniżej zostały przedstawione rodzaje map górniczych i ich podział.
Zarówno mapy powierzchni, jak i mapy wyrobisk górniczych, czy mapy geologiczne dzielimy na mapy podstawowe, mapy przeglądowe i mapy specjalne.
Podstawową mapą powierzchni jest mapa zasadnicza, przeglądową mapą jest mapa sytuacyjno wysokościowa, natomiast mapami specjalnymi są: mapa obszaru górniczego, mapa terenu przemysłowego zakładu górniczego, mapa osnowy geodezyjnej na powierzchni, mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa odporności budynków na wpływy eksploatacji górniczej, mapa przydatności terenu do zagospodarowania przestrzennego.
Podstawowymi mapami wyrobisk górniczych są mapy wyrobisk górniczych (tj. w nakładzie, w złożu, w pokładzie, w poziomie, w warstwie, w żyle itp.) oraz przekroje zboczy kopalń odkrywkowych. Przeglądowymi mapami wyrobisk górniczych są mapy wyrobisk górniczych (tj. w nakładzie, w złożu, w pokładzie, w poziomie, w warstwie, w żyle itp.), przekroje zboczy kopalń odkrywkowych oraz mapa zbiorcza frontów eksploatacyjnych. Mapami specjalnymi wyrobisk górniczych są mapy oddziałowe, mapy przewietrzania, mapy przeciwpożarowe, mapy odmetanowania, mapy przestrzenne wyrobisk górniczych, mapy podziemnej osnowy geodezyjnej, mapy zwałowania zewnętrznego i wewnętrznego.
Podstawowymi mapami geologicznymi są przekroje geologiczne, profile otworów wiertniczych,io mapy otworów wiertniczych. Przeglądowymi mapami geologicznymi są profile otworów wiertniczych, mapy otworów wiertniczych, mapy geologiczne odkryte, mapy geologiczne zakryte, mapy stropu, spągu, pokładu, żyły itp. Specjalnymi mapami geologicznymi są mapy strukturalno-tektoniczne, mapy gazonośności złoża, pokładu, żyły, mapy strat złoża, mapy grubości złoża, pokładów, żyły, mapy hydrogeologiczne, opróbowania złoża, mapy stanów zwierciadła wody.
Tworzenie map specjalnych nie ogranicza się do map wymienionych powyżej. Mapy specjalne mogą być tworzone na określone potrzeby wynikające z różnej specyfikacji zakładów górniczych, względów bezpieczeństwa, zarządzeń czy instrukcji.


 Coś o poszczególnych mapach.
DEFINICJE:

Mapa górnicza: jest dokumentem kartograficznym, który sporządza uprawniony mierniczy górniczy i która przedstawia sytuację i wyrobisk górniczych, sytuację geologiczną i rzeźbę terenu. Sporządzona jest metodą rzutów geometrycznych lub metodą odwzorowania, przeznaczona na potrzeby działalności górniczej.

Mapa podstawowa, mapa górnicza – sporządzona jest bezpośrednio na podstawie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych i opracowania ich wyników.

Mapa przeglądowa, mapa górnicza – sporządzona poprzez reprodukcję lub pomniejszenie mapy podstawowej, zawiera wszystkie, albo niektóre, wybrane elementy jej treści.

Mapa specjalna, mapa górnicza – sporządzona przez reprodukcję, pomniejszenie lub powiększenie mapy podstawowej lub przeglądowej, mierniczy górniczy uzupełnia ją o szczegóły o specjalnym znaczeniu dla ruchu zakładu górniczego.

Mapa powierzchni – jest mapą przedstawiającą obraz powierzchni ziemi, odwzorowany na płaszczyznę poziomą.

Mapa zasadnicza – jest wielkoskalowym opracowaniem kartograficznym, zawierającym aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementów ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu : nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, mapa powierzchni – przedstawiająca usytuowanie obiektów na powierzchni oraz ukształtowanie terenu.

Mapa obszaru górniczego, mapa powierzchni – uwidacznia granice obszaru górniczego utworzonego dla określonego dla wydobywania oznaczonej kopaliny ze złoża oraz granic terenu górniczego, wyznaczających zasięg wpływów eksploatacji górniczej.

Mapa terenu przemysłowego zakładu górniczego, mapa powierzchni – przedstawia szczegółowo położenie obiektów i urządzeń oraz uzbrojenia terenu zakładu górniczego.

Mapa osnowy geodeyzjnej na powierzchni, mapa powierzchni – przedstawia rozmieszczenie zestabilizowanych punktów osnowy geodezyjnej sytuacyjnej i wysokościwej, których usytuowanie, jak i sposób stabilizacji określa mierniczy górniczy.

Mapa ewidencji gruntów i budynków, mapa powierzchni – uwidacznia granice własności nieruchomości

Mapa odporności obiektów na wpływy eksploatacji górniczej, mapa powierzchni – przedstawia chronione obiekty, z równoczesnym podaniem odporności na wpływy eksploatacji górniczej.

Mapa przydatności terenu do zagospodarowania przestrzennego, mapa powierzchni – unaocznia kategorie przydatności terenów do zabudowy, w granicach terenu górniczego.

Mapa wyrobisk górniczych (w złożu, w nadkładzie, w pokładzie, w poziomie, w warstwie, w żyle itp.), mapa górnicza – przedstawia sytuację wyrobisk górniczych i niektórych urządzeń w tych wyrobiskach, oraz ważniejsze elementy sytuacji geologicznej, które związane są z prowadzeniem robót geologicznych, a w szczególnych przypadkach, również sytuację powierzchni.

Przekroje zboczy kopalń odkrywkowych, mapa górnicza – przedstawia przekroje zboczy wyrobiska odkrywkowego płaszczyznami pionowymi, umożliwiająca kontrolę kątów nachylenia skarp.

Mapa zbiorcza frontów eksploatacyjnych, mapa górnicza – przedstawiająca aktualny stan frontów eksploatacyjnych kopalni odkrywkowej we wszystkich warstwach eksploatacyjnych nadkładu i złoża a także dolne i górne obrzeża zwałowiska zewnętrznego i wewnętrznego.

Mapa oddziałowa, mapa wyrobisk górniczych – Obejmuje ona jeden lub kilka oddziałów górniczych, z uwidocznieniem miejsc zagrożeń oraz urządzeń koniecznych do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia robót górniczych

Mapa przewietrzania, mapa wyrobisk górniczych – przedstawia drogi przepływu powietrza oraz urządzenia wentylacyjne, zagrożenia gazowe i urządzenia zabezpieczające.

Mapa przeciwpożarowa, mapa wyrobisk górniczych – lub zwałowisk, przedstawia pola pożarowe i urządzenia zabezpieczające.

Mapa odmetanowania, mapa wyrobisk górniczych – z uwidocznieniem otworów, sieci przewodów i urządzeń przeznaczonych do odmetanowywania kopalni

Mapa przestrzenna wyrobisk górniczych –mapa głównych wyrobisk górniczych, przedstawiona jest na płaszczyźnie za pomocą rzutów geometrycznych.

Mapa podziemnej osnowy geodezyjnej, mapa wyrobisk górniczych – przedstawia rozmieszczenie osnowy geodezyjnej – zestabilizowanych i połączonych we wzajemne sieci, których usytuowanie zostało określone przez mierniczego górniczego.

Mapa zwałowania zewnętrznego i wewnętrznego, mapa górnicza – mapa przedstawia stan robót górniczych w zakresie zwałowania zewnętrznego i wewnętrznego, wyposażenie technologiczne, osnowę pomiarową oraz stan zagospodarowania zwałowisk

Mapa geologiczna – mapa przedstawia ułożenie w przestrzeni i wzajemne rozmieszczenie skał budujących dany obszar, wyróżnionych wg kryteriów wieku, składu mineralnego, wykształcenia litologicznego, genezy, itp.

Przekrój geologiczny – obraz warstw geologicznych odwzorowanych na płaszczyźnie.

Profil otworu wiertniczego – obraz warstw geologicznych w otworze wiertniczym.

Mapa otworów wiertniczych – mapa sytuacyjna przedstawiająca lokalizację otworów wiertniczych, przedstawia stopień udokumentowania oraz rozpoznania złoża kopaliny.

Mapa geologiczna odkryta, mapa geologiczna – unaocznia sytuację geologiczną skał, które występują na wybranej powierzchni, znajdującej się w głębi ziemi, poniżej spągu utworów zaliczanych do nadkładu złoża.

Mapa geologiczna zakryta, mapa geologiczna – ukazuje sytuację geologiczną skał, znajdujących się na powierzchni ziemi. Mapa uwzględnia nadkład.

Mapa stropu(spągu) złoża, mapa geologiczna – dzięki warstwicom przedstawia morfologię stropu (spągu) złoża lub innych utworów geologicznych

Mapa strukturalno-techniczna, mapa geologiczna – widzimy na niej sposób ułożenia utworów geologicznych oraz dyslokacji zaburzających to ułożenie w pionie i poziomie

Mapa gazonośności złoża, mapa geologiczna – uwidacznia dane dot. Rozmieszczenia, ilości i zawartości gazów w złożu i skałach otaczających oraz związanych z tym zagrożeń i urządzeń zabezpieczających.

Mapa strat złoża, mapa geologiczna – uwidacznia straty kopaliny po dokonanej eksploatacji części złoża

Mapa grubości złoża, mapa geologiczna – widzimy na niej izopachyty, czyli linie przedstawiające miąższość złoża

Mapa zasobów złoża, mapa geologiczna – przedstawia dane wykorzystywane do obliczenia zasobów, klasyfikację zasobów oraz podział złoża na bloki obliczeniowe.

Mapa jakości złoża, pokładu, żyły itp., mapa geologiczna – przedstawia za pomocą izorytm rozkład cech jakościowych złoża, bądź innych utworów geologicznych.

Mapa hydrogeologiczna, mapa geologiczna – widzimy na niej wszystkie zbiorniki wodne, powierzchniowe i wgłębne cieki, z uwzględnieniem wielkości i wydajności tych zbiorników oraz związanych z nimi zagrożeń.

Mapa opróbowania złoża, mapa geologiczna – uwidacznia miejsca pobrania próbek z wyrobiska górniczego, numerację i wyniki analiz pobranych próbek.

Mapa stanów zwierciadła wody, mapa geologiczna – przedstawiająca poziom zwierciadła wody, który został stwierdzony na podstawie okresowych pomiarów hydrogeologicznych.

Mapa inżyniersko-geologiczna złoża, mapa geologiczna – widzimy na niej rozmieszczenie zjawisk geologicznych wpływających na własności mechaniczne górotworu oraz zróżnicowanie własności fizyko-mechaniczne skał.

Mapy zakładu górniczego tworzą centralną część dokumentacji mierniczo-geologicznej. Tworzone są przez uprawnionego mierniczego górniczego, często wraz z uprawnionym geologiem górniczym. Mapy górnicze są warunkiem koniecznym dla istnienia każdego zakładu górniczego. Ich przeznaczenie, jak i zastosowanie ma niezwykle ważne znaczenie dla górnictwa.

Źródło: PN-G-09000-1