Zakończyliśmy budowę domu, co teraz?

5Zanim będziemy mogli zacząć użytkować dom, musimy wybrać się do nadzoru budowlanego aby złożyć tam stosowne zawiadomienie o zakończeniu budowy. Obowiązek ten wynika z „Prawa budowlanego”, a dokumenty wchodzące w skład dokumentacji technicznej dostarczanej przez inwestora we wniosku na użytkowanie określa artykuł 57. Mianowicie:

  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy,
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (nie zawsze wymagane),
  • protokoły badań i sprawdzeń,
  • potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (kopia),
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Czym jest powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna?

Obiekty budowlane, które wymagały pozwolenia na budowę, jak również urządzenia podziemne – przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, energoelektryczne, gazowe itd., zanim zostaną oddane do użytkowania muszą być poddane powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Inwentaryzację wykonuje firma geodezyjna, pod kierownictwem geodety uprawnionego, która zanim rozpocznie pracę, powinna zgłosić wykonanie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej oraz pobrać niezbędne materiały ( mapy, dane z Ewidencji Gruntów i Budynków, itp)

Celem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest zarejestrowanie wszystkich zmian na gruncie jakie zaszły od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia. Geodeta mierzy nowe szczegóły terenowe i zamieszcza je w operacie składanym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej. Dokumentacja tworzona przez geodetę zawierać musi wszystkie niezbędne informacje które pozwolą nanieść powstały budynek, wraz z uzbrojeniem terenu na mapę zasadniczą. Dzięki pracy geodety zaktualizowane będą informacje mieszczące się w ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji powykonawczej do inwestora trafia ostemplowana przez urząd kopia mapy zasadniczej na której znajduje się zrealizowana inwestycja oraz kopia szkicu inwentaryzacji. Otrzymane dokumenty powinny znaleźć się wraz z innymi wymienionymi powyżej dokumentami we wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.